Kroftman disclaimer

 1. Aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden
  Door de website www.kroftman.com te bezoeken, of door de diensten of informatie die zijn gecreëerd, verzameld, samengesteld of ingediend op www.kroftman.com te bezoeken, bekijken of op een andere manier te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden is uw enige optie om de diensten van www.kroftman.com niet te bezoeken, bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat deze Algemene Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en www.kroftman.com en dat u met uw gebruik van www.kroftman.com aangeeft dat u hiermee akkoord gaat.
 2. Dienstverlening
  U gaat ermee akkoord en erkent dat www.kroftman.com het recht heeft om al haar diensten te wijzigen, verbeteren of staken naar eigen goeddunken en zonder aankondiging, zelfs als u hierdoor geen toegang meer heeft tot de informatie op de website. Bovendien gaat u ermee akkoord dat www.kroftman.com het recht heeft om u diensten aan te bieden via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.
 3. Eigendomsrechten
  U erkent en gaat ermee akkoord dat www.kroftman.com beschermde en vertrouwelijke informatie kan bevatten waaronder handelsmerken, dienstmerken en patenten die beschermd zijn door wetten inzake intellectueel eigendom en internationale verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. www.kroftman.com geeft u toestemming om een enkele kopie van delen van haar inhoud te maken en te bekijken voor offline, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s zijn het eigendom van de respectieve eigenaren. Alle verdere rechten die hier niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.
 4. Verzonden Inhoud
  Wanneer u inhoud verzendt naar www.kroftman.com verleent u www.kroftman.com ook een onherroepelijke universele licentie, vrij van royalty’s, om uw inhoud wereldwijd te publiceren, weer te geven, te wijzigen en te verspreiden. U bevestigt en garandeert dat u de juiste beslissingsbevoegdheid heeft om de bovenstaande licentie aan www.kroftman.com te verlenen.
 5. Beëindiging van de Overeenkomst
  De Algemene Voorwaarden van deze overeenkomst blijven gelden totdat deze door één van de partijen worden beëindigd, zonder aankondiging en op welk tijdstip en voor welke reden dan ook. Algemene Voorwaarden die oneindig voortduren worden niet aangetast door de beëindiging van deze overeenkomst.
 6. Afwijzing van Garanties
  U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van www.kroftman.com volledig op eigen risico plaatsvindt en dat onze diensten worden verstrekt op een “as is” en “as available” basis. www.kroftman.com geeft geen expliciete of impliciete garanties, aanbevelingen of verklaringen met betrekking tot de werking van de www.kroftman.com website, de informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en garanties dat de toegang tot of het gebruik van de service ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, of dat defecten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.
 7. Beperking van Aansprakelijkheid
  U begrijpt en stemt ermee in dat www.kroftman.com en haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of exemplaire schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, bedrijfsonderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of informatie of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de diensten of informatie te gebruiken, of elke permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke diensten of toegang tot informatie, of het verwijderen of beschadigen van inhoud of informatie, of het niet opslaan van inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of www.kroftman.com op de hoogte is of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van www.kroftman.com beperkt tot de hoogste mate toegestaan ​​door de wet.
 8. Externe Inhoud
  www.kroftman.com bevat mogelijk hyperlinks naar inhoud, advertenties of websites van derden. U erkent en stemt ermee in dat www.kroftman.com niet verantwoordelijk is en geen aanbevelingen geeft voor advertenties, producten of middelen die door deze bronnen of websites worden aangeboden.
 9. Rechtsgebied
  U begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord met de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het grondgebied die uitsluitend door www.kroftman.com zijn bepaald voor het beslechten van juridische geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of die verband houden met uw gebruik van www. kroftman.com. Als de bevoegde rechter beslist dat een bepaling in de overeenkomst ongeldig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden geldig.
 10. Gehele Overeenkomst
  U begrijpt en stemt ermee in dat de bovenstaande Algemene Voorwaarden de volledige algemene overeenkomst vormen tussen u en www.kroftman.com. U wordt mogelijk onderworpen aan aanvullende Algemene Voorwaarden wanneer u andere diensten, gelieerde diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of bezoekt.
 11. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  www.kroftman.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van onze Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden geplaatst en uw voortdurende gebruik van www.kroftman.com na eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden is blijk van uw aanvaarding hiervan.

Veilige
website

Conform
Eurocode

Veilig
betalen

Meer dan 12.800
projecten wereldwijd